Teenuse osutamise tingimused

1. Üldtingimused

1.1 Käesolevad teenuse osutamise tingimused (“Tingimused”) on kohaldatavad kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, teenustele ja ka tulevikus osutatavatele teenustele, mida pakub Idunn OÜ, registrikood 14054146, e-mail hauaplatsihooldus@muhkel.ee (“Teenuse osutaja”)

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad teenuse osutamise käigus tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Teenuse osutaja jätab endale kõik õigused antud Tingimuste ühepoolseks muutmiseks. Tingimuste muudatused avaldatakse Teenuse osutaja veebilehel https://hauaplatsihooldus.wordpress.com/ ning need jõustuvad koheselt alates avaldamisest.

2. Teenused ja Teenuste hinnad

2.1 Teenuse osutaja osutab teenuse tellijale (“Klient”) Teenuseid vastavalt Kliendile esitatud pakkumises kirjeldatule, muu hulgas võivad Teenused hõlmatahauaplatsi koristamist, renoveerimist, hauapiirete ehitamist ja haljastusteenust(“Teenus”). Täpne Teenuse raames osutatavate tööde nimekiri on loetletud Kliendile esitatud pakkumises.

2.2 Teenuse hind on fikseeritud Teenuse osutaja poolt Kliendile esitatud pakkumises.

2.3 Klient tasub Teenuse eest Teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel. Teenuse eest tasub Klient: (i) 100 % ettemaksuna juhul kui Teenuse hind on alla 500 euro (ii) juhul kui Teenuse hind on üle 500 euro siis esitab Teenuse osutajaüldjuhul arve kahes osas, ettemaksu arve summas, mis hõlmab Teenuse osutamiseks vajaliku materjalikulu ja teise osa arvest peale töö valmimist. Klient ja Teenuse osutaja võivad kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis st e-maili teel kokku leppida ka teistsuguses arveldamises, seal hulgas näiteks Teenuse eest tasumises osamaksetena jms.

2.4 Teenuse osutamise leping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil Kliendi poolt tasutav Teenuse osutamise ettemaksu arve laekub Teenuse osutaja pangakontole. Ettemaksu arve tasumisega kinnitab Klient, et ta on käesolevate Tingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

2.5 Kui Klient viivitab Teenuse osutajale ükskõik millise tasu maksmisega, on Teenuse osutajalõigus nõuda Kliendilt viivist 0,2 protsenti päevas viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

2.6 Teenuse hind sisaldab üksnes Teenuse pakkuja poolt Kliendile esitatud pakkumises fikseeritud töid. Juhul kui Teenuse osutamiseks on vajalik teha mingisuguseid lisakulutusi, informeerib Teenuse osutaja sellest Klienti. Teenuse osutaja ja Klient lepivad kokku lisakulutuste hüvitamise summas Kliendi poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis st vähemalt e-maili teel.

3. Teenuse osutaja kohustused ja õigused

3.1 Teenuse osutaja kohustub:

3.1.1 teostama Teenuse lepingu, kehtivate õigusaktide, Kliendi juhiste ning Teenuse osutaja poolt esitatud ja Kliendi poolt aktsepteeritud pakkumises sätestatud töö kirjelduse ja ajagraafiku kohaselt. Teenuse osutaja teeb oma parimad pingutused, et osutada Teenus kokkulepitud ajal. Erakordsete asjaolude tõttu (ilmastikuolud, kivide tarneprobleemid jms) ei pruugi Teenuse osutajal olla võimalik teostada tööd esialgselt kokkulepitud ajal. Ülaltoodule tuginevalt tuleb pakkumises sätestatud Teenuse osutamise aega mõista kui informatiivseid kuupäevi, mida Teenuse osutaja võib oma suva järgi liigutada, kui Kliendi ja Teenuse osutaja kokkuleppest ei tulene vastupidist;

3.1.2 Teenuse osutaja ei alusta Töö teostamist pakkumises sätestatud ajal juhul kui: (i) laekumata on Kliendi poole tasutav ettemaks (ii) Teenuse osutamine on sõltuv Kliendi poolt eelnevalt teostatavatest tegevustest (näitekshauaplatsi kasutaja registreerimine), sellisel juhul alustab Teenuse osutaja tööga kui Klient on teda teavitanud omapoolsete kohustuste täitmisest.

3.1.3 teavitama Klienti viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad töö teostamist või Teenuse osutaja lepinguliste kohustuste täitmist

3.1.4 kooskõlastama kliendiga Teenuse osutamise jaoks vajalikud detailid, näiteksrajatise mõõdud või materjali liigi. Vajaduse korral esitab Teenuse ohustaja Kliendile ka fotod ja joonised kasutatavatest materjalidest, planeeritavatest töödest. Klient kohustub Teenuse osutajale vastama 3 tööpäeva jooksul. Peale kooskõlastuse andmist ei ole võimalik Kliendil enam oma valikuid muuta.

3.1.5 Juhul kui Teenuse osutamise käigus selgub, et kõiki kokkulepitud töid ei ole võimalik teostada Kliendist tulenevatest asjaoludest lähtuvalt (näiteks ei võimalda hauapiirde kvaliteet puhastamist), informeerib Teenuse osutaja sellest klienti. Juhul kui probleemi ei ole võimalik lahendada, siis on Teenuse osutajal õigus vastavast tööst loobuda. Teenuse osutaja teatab Kliendile loobumisest ning tagastab Kliendile vastava töö osa ettemaksu arvest lähtuvalt Teenuse osutaja kalkulatsioonist 10 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil selgus töö teostamise võimatus.

3.1.6 teostama ilma eraldi kokkuleppeta ka selliseid töid ja toiminguid, mida ei ole lepingus ega selle lisades selgesõnaliselt kirjeldatud, kuid (i) mille tegemine on tavapäraselt vajalik pakkumises kirjeldatud Teenuse jaoks nii, nagu iga mõistlik isik sellest aru saab; ning (ii) mis kuuluvad lahutamatult Teenuse juurde;

3.1.7 Pooled võivad kokku leppida, et Teenuse osutaja teeb peale pakkumises kokkulepitud Teenuse ka lisatöid. Lisatööde tellimises lepivad Klient ja Teenuse osutaja kokku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis st e-maili tee. Muuhulgas lepitakse kokku vähemalt lisatööde kirjeldus, tasu ja tähtaeg.

3.1.8 teavitama Klienti kui Teenuse osutamise käigus tööd on tervikuna teostatud.

3.2 Teenuse osutajal on õigus:

3.2.1 nõuda kliendilt juhiseid, kui need on töö jaoks vajalikud;

3.2.2 nõuda kliendilt Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni: muuhulgas informatsiooni hauaplatsi suuruse ja asukoha kohta ning vajadusel ka dokumente selle kohta, et Klient on hauaplatsi registreeritud kasutaja.

3.2.3 kasutada Kliendi kontakt e-posti aadressi Teenust puudutavaks suhtlemiseks Kliendiga ning edastamaks Kliendile teateid seoses Teenuse osutamisega.

3.2.4 saada Teenuse eest pakkumises sätestatud tasu.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1 Kliendi kohustused:

4.1.1 andma Teenuse osutajale juhiseid, kui need on töö jaoks vajalikud või kui Teenuse osutajaneid küsib. Muu hulgas on Kliendi kohustuseks anda teenuse osutajale Teenuse osutaja poolt küsitav informatsioon;

4.1.2 maksma Teenuse osutajale pakkumises sätestatud tasu ja hüvitada lisakulud juhul Klient ja Teenuse osutaja on selles kokku leppinud;

4.1.3 teavitama Teenuse osutajat viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Kliendi poolsete kohustuste täitmist;

4.1.4 peale Teenuse osutamise lõpetamist vaatama Teenuse raames osutatud töö üle ning teavitama kirjalikult Teenuse osutajat 7 päeva jooksul alates hetkest, mil Teenuse osutaja teatas töö lõpetamisest juhul kui töös ilmnevad puudused. Kõik pretensioonid tuleb esitada e-mailile hauaplatsihooldus@muhkel.ee

4.1.5 Juhul kui Klient ja Teenuse osutaja on pakkumises kokku leppinud korralises hooldusteenuses, kohustub Klient teavitama Teenuse osutajat e-maili teel juhul kui Klient ei soovi enam jätkata Teenuse kasutamist. Teenuse kasutamise lõpetamine ei vabasta Klienti kohustustest tasuda Teenuse osutajale tasumisele kuuluvad summad juba osutatud Teenuse eest kuniks Teenuse osutaja on saanud lõpetamise teate.

5. Vääramatu jõud

5.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks loetakse muuhulgas ka halvad ilmastikuolud.

6. Lõppsätted

6.1 Pooled üritavad kõik vaidlused ja erimeelsused lahendada läbirääkimiste teel.

6.2 Juhul kui vaidluste ja probleemide lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu alluvad antud Tingimustest tõusetuvad vaidlused Harju Maakohtule.

6.3 Tingimustele ja nendest tõusetuvatele vaidlustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

6.4 Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei mõjuta see kuidagimoodi teiste antud Tingimuste sätete kehtivust.

Create your website with WordPress.com
Alustamine